Enne kampaania käivitamist viis Euroopa Komisjon Eestis läbi uuringu 18–30-aastaste seas, et hinnata teadlikkust ohvrite õigustest. Samuti oli eesmärk uurida teadlikkust tugiteenuste kättesaadavuse ja kuritegudest teatamise võimaluse kohta. Uuringust selgus, et 49% Eesti vastajatest ei tea, et kuriteoohvritele on EL-is konkreetsed õigused. Lausa 44% vastanutest, ei tea üldse või teavad väga vähe, kuhu tuleb kuriteo ohvril oma õiguste kaitseks pöörduda. Siiski on oluline, et ohvrid ning nende sõbrad ja perekond mõistaksid, millised õigused neil on ja kuidas neid kasutada.

Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega teavad uuringus osalenud eestlased teistes riikides vastanutest paremini, et kuritegudest saab teada anda ka veebi teel – sellest võimalusest teadsid 37% vastanutest. Teiste riikide puhul oli see arv keskmiselt 16% vastajatest.

Samast uuringust selgub, et 96% Eesti vastajatest soovitaks ohvril abi otsida professionaalsete tugiteenuste kaudu. Seetõttu tõstetakse kampaaniaga esile ka asutusi ja organisatsioone, kelle poole ohvrid saavad abi saamiseks pöörduda. Nii on näiteks lastevastaste kuritegevuste all välja toodud MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, Ohvriabi kriisitelefon, Lasteabitelefon kui ka MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Ühtlasi aitab kampaanialeht ka vahet teha erinevatel vägivallaliikidel.

Millised on ohvrite põhiõigused?

ELis on kuriteoohvritel kindlad õigused, nende seas näiteks:

  • Õigus mõista ja olla mõistetud: kogu suhtlus ohvritega peab olema lihtne ja neile arusaadav.

  • Õigus teabele: ohvril on õigus saada teavet toetuse, hüvitise, taastava õiguse ja kaitse kohta. Neid teavitatakse, kuidas kuritegudest teatada ja kuidas saada õigusabi.

  • Õigus saada toetust: kõigil ohvritel on õigus tasuta ja konfidentsiaalsele ohvriabiteenustele.

  • Menetlusõigused: ohvritel on terve rida õigusi, nagu õigus olla ära kuulatud, õigus saada tasuta õigusabi, õigus teha otsus õigusrikkujalt hüvitise kohta.

  • Õigus kaitsele: ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvriks langemise, hirmutamise ja kättemaksu eest. Kuriteoohvritel on õigus individuaalsele hinnangule.

  • Õigus kaitsele: ohvritel ja nende pereliikmetel on õigus olla kaitstud teisese ja korduva ohvriks langemise, hirmutamise ja kättemaksu eest. Kuriteoohvritel on õigus individuaalsele hinnangule.

Kogu info kuritegude, ohvrite õiguste ja tugiorganisatsioonide kohta Eestis on saadaval SIIN.

Jaga
Kommentaarid