Vanuse kasvades suureneb tõenäosus töötada. Suvel töötavatest lastest on 60% vanusegrupis 16–17 aastat, muudel aastaaegadel töötajatest on selle vanusegrupi osakaal isegi 83–84%.

Populaarseimad malevatöö ja müügitöö

Andmetest on näha, et erinevas vanuses noored töötavad erinevates ametites. 10–13-aastaste seas oli kõige sagedasem töö õpilasmalevas, mida eelmisel suvel oli teinud 800 õpilast. Järgnesid muud lihttööd aianduse ja põllumajanduse alal (300 inimest) ning erinevad abitööd. Samuti töötati koristajana erinevates asutustes (pisut üle 100 noore).

Töö õpilasmalevas oli kõige levinum ka vanusegrupis 14–15 aastat (1550 inimest). Põllumajanduse ja aianduse lihttöölisena oli ametis 700 ning koristajana 400 inimest. Selles vanusegrupis oli ka juba rohkem müügitööd tegevaid noori (kokku 470, sh 200 poemüüjat) ning toitlustuse alal ettekandja või kelnerina töötavaid noori (250) ja toitlustuse abitöölisi (200).

Kõige vanemas vanusegrupis (16–17a) oli kõige levinum müügitöö, seejuures poemüüjana töötas ligi 1000 noort, kassapidajana lisaks veel üle 200. Samuti oli populaarne toitlustuse valdkond, kus ettekandja, kelneri või saaliteenindajana töötas veidi alla 1000 noore, muu toitlustuse klienditeenindajana (näiteks letitöötajana) üle 800. Silma paistavad ka laondusega seotud ametid: kaubaladujaid, -käitlejaid ja laadijaid oli kokku üle 600. Sellest vaid pisut vähem oli noori, kes teenisid raha koristaja või puhastusteenindajana. Põllumajanduse ja haljastuse alast lihttööd tegi ligi 500 selles vanuses noort.

Erisused maakondade vahel

Suviste töötamiste võrdlemisel maakonna järgi võib näha, et selge erinevus on niinimetatud turismimaakondade ja põllumajandusmaakondade vahel. Näiteks Saaremaal ja Pärnumaal on noorte sagedasemate ametite seas toitlustusega seotud tööd nagu ettekandja, kokk, nõudepesija või saali- ja klienditeenindaja. Samal ajal näiteks Järva ja Põlva maakonnas on märkimisväärselt suur osakaal põllu- ja aiandustöödel. Samuti on näha, et suuremates linnades (Tallinn ja Harjumaa, Tartu) on suhteliselt rohkem näiteks müüjana töötavaid noori.

Kõrgeimad palgad Harjumaal

Oluline küsimus tööotsimisel on ka see, kui palju vastavas ametis teenida võiks? Siin on kõige uuemad andmed palgarakenduses. 2023. aasta 1. kvartalist. Tuleb arvestada, et tegemist on brutopalkadega, mis on taandatud täistööajale. Osalise koormusega töötades on sissetulek madalam. Järgnevalt toome välja noorte hulgas populaarsete ametite mediaanpalgad. Need on summad, millest vähem ja millest rohkem teenivaid inimesi on vastavas ametis töötavate inimeste seas ühepalju. Seejuures peab silmas pidama ka töökogemust valitud alal: varasema töökogemuseta noortel on ilmselt raske kohe alguses mediaanini jõuda.

Sagedamini peetud ametite seas on võimalik vaadata näiteks müüjate palka. 1. kvartalis 2023 oli müüjana töötavate inimeste mediaanpalk 987 eurot, st müüjana töötavatest inimestest pooled teenivad sellest summast rohkem ja pooled vähem. Kõige kõrgem on müüjate palk Harju- ja Tartumaal, kõige madalam Ida-Virumaal.

Toitlustuse klienditeenindajate all peetakse silmas inimesi, kes teenindavad kliente toidulettide juures erinevates toitlustusasutustes. Selle ametirühma mediaanpalk oli 2023. aasta 1. kvartalis 919 eurot. Kõige kõrgem oli see jällegi Harjumaal, madalaim Virumaal.

Aianduse ja haljastuse lihttööliste mediaanpalk oli samas kvartalis pisut madalam, 908 eurot. Samas tuleb siinjuures arvestada, siis oli tegemist talvehooajaga.

Viimaks vaatame kaubaladujate palka. Tegemist on inimestega, kes täidavad ja hoiavad korras poodide riiuleid. Nende mediaanpalk oli 1. kvartalis 2023 aastal 1108 eurot. Jällegi on kõrgemad palgad Harju- ja Raplamaal, madalamad Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.


Allikas: Statistikaamet

Jaga
Kommentaarid