• ärijuhtimine (business management);

  • sport, liikumine ja tervis (sports, exercise and health science ehk SEHS);

  • psühholoogia (psychology).

Kõik need ained panevad noore heas mõttes proovile ja hõlmavad erinevaid teemasid, toetades ning laiendades õpilase tulevasi kooli- ja karjäärivalikuid.

Ärijuhtimise õppeaine laob karjäärile aluse eri sektorites

See aine on olnud rahvusvahelises koolis kõige populaarsem. Ärijuhtimise tundides keskenduvad õpilased ärifunktsioonidele, juhtimisprotsessidele ja otsuste tegemisele tänapäevases strateegiliselt ebakindlas kontekstis. Uuritakse, kuidas sisemised ja välised tegurid mõjutavad organisatsiooni äriotsuseid ning kuidas need otsused omakorda mõjutavad organisatsiooni sisemisi ja väliseid sidusrühmi.

Sama õppeaine raames vaatlevad õpilased ka seda, mil moel üksikisikud ja rühmad organisatsioonis suhtlevad ning kuidas neid saab edukalt juhtida. Oluliseks teemaks on eetiline ressursikasutuse optimeerimine maailmas, kus ressursse jääb üha vähemaks ja kus mure jätkusuutlikkuse pärast aina kasvab.

Ärijuhtimist vaadeldakse õpilastega läbi muutuste, loovuse, eetika ja jätkusuutlikkuse prisma. Kuna kõike seda saab mõista ainult tegelike äriorganisatsioonide taustal, rakendatakse õppeaines uurimisprojekte ja juhtumiuuringuid, käiakse ettevõtetes külas ning kutsutakse ettevõtete esindajaid õpilastele loenguid pidama.

Ärijuhtimise õpetaja Rodrigo Preciado Azcunaga leiab, et see õppeaine loob tugeva aluse karjääriks erinevates sektorites, nagu turunduses, avalikes suhetes, äris, rahanduses jne. Näiteks üks Audentese vilistlane, kes oli läbinud rahvusvahelises koolis ärijuhtimise õppeaine, märkas hiljem ülikoolis avalikke suhteid ja turundust õppides sageli, et ta on ühe või teise teemaga juba IB programmi ärijuhtimise aines kokku puutunud. Selliseid hetki tuli tal ette kuni ülikooli viimase kursuseni välja.

Elutähtis SEHS hõlmab sporti, tervist ja liikumist

IB programmi valikusse kuulub ka õppeaine SEHS, mis tegeleb spordi, tervise ja liikumise teemaga ning annab õpilasele tervikliku arusaama teaduslikest põhimõtetest, mis puudutavad füüsilist aktiivsust, trenni ja tervist.

Selles õppeaines uuritakse sporditeaduslikke aspekte, sealhulgas anatoomiat, füsioloogiat, biomehaanikat, psühholoogiat ja toitumist, ning seejuures keskendutakse nendele aspektidele füüsilise soorituse ja heaolu kontekstis. SEHSi õppeaines saab osaleja teada, kuidas keha treeningule reageerib, millised tegurid füüsilist võimekust mõjutavad ning kuidas mõjutavad tervist ja kehalist vormi erinevad treeningumeetodid. Samuti käsitletakse psühholoogia rolli spordis, biomehaanika põhimõtteid liikumisanalüüsis ning toitumise tähtsust kehalise aktiivsuse ja taastumise toetamisel.

SEHSi aine ühendab teoreetilise kontseptsiooni praktilise rakendusega. Õpetaja kasutab erinevaid õppemeetodeid, sealhulgas loenguid, laborikatseid, juhtumiuuringuid ja praktilisi demonstratsioone, et õpilasi kaasata ning teemast arusaamist hõlbustada. Ühtlasi toob ta tundides näiteid tegelikust elust, tõendades sellega, et õppeaines omandatud teoreetilised teadmised peavad paika ka praktikas.

Kõnealuse õppeaine on valinud paljud rahvusvahelise kooli õpilased, kuna see on nende jaoks eri põhjustel huvitav ja kasulik. Näiteks üks gümnasist mainis, et SEHS sarnaneb meditsiiniõppe eelkursusega, aidates mõista, kuidas inimese keha toimib ja mil moel tuleks seda kohelda.

Praegused õpilased kiidavad rahvusvahelise kooli SEHS-i aine õpetajat Leonardo Moreira Lobot, kes muudab iga teema äärmiselt huvitavaks ja õppimisväärseks. Tema tunnid ei ole kunagi üksluised või igavad. Ta kaasab õpilasi, korraldab neile praktilisi tunde ning toob vajaduse korral kõige naljakamaid ja ilmekamaid näiteid.

Psühholoogiaõpe muudab tähelepanelikuks ja sallivaks

IB programmi psühholoogia õppeaine käsitleb inimese vaimseid protsesse ja käitumist. Õpilased tutvuvad psühholoogia teooriate ja uuringutega ning rakendavad õpitut enda elus.

Õppeaine hõlmab kolme erinevat lähenemist:

  • bioloogiline käsitlus uurib, kuidas mõjutab käitumist inimese aju;

  • kognitiivne käsitlus uurib, kuidas mõjutab käitumist inimese meel;

  • sotsiokultuuriline käsitlus uurib, kuidas mõjutavad inimese käitumist ümbritsevad isikud.

Psühholoogias õpivad osalejad esitama õigeid küsimusi ja vaidlustama väiteid, leidma kindla fookusega argumente, kaaluma tõendeid ning teadvustama enda erapoolikust. Õpilased analüüsivad käitumise alternatiivseid selgitusi ja arendavad võimet taluda määramatust olukorras, kus uuring ei anna lõplikku vastust. Kõik see aitab neil kujuneda tähelepanelikuks ja empaatiliseks inimeseks, kes suhtub teistsugustesse vaatenurkadesse sallivalt, näeb „ilmselgetest“ põhjustest kaugemale ning mõistab tänu sellele inimkäitumise keerukust.

Õpilased on valinud psühholoogia õppeaine põhjusel, et nad on käitumisteadusest huvitatud. Püüdes välja selgitada, miks inimesed käituvad just nii, nagu nad käituvad, ja õppides psühholoogiat, saavad noored inimkäitumise kohta tunduvalt rohkem teada.

Ühtlasi toetab psühholoogia (nagu ka ärijuhtimise) õppimine erinevaid karjäärivalikuid. Mõned tavalisemad neist on töö õpetaja, nõustaja ja haridus- või spordipsühholoogina. Psühholoogiavaldkonnaga on seotud ka sellised tegevusalad nagu neuroteaduslikud uuringud, kohtupsühholoogia, turu-uuringud ja müük. Seega võimaldab psühholoogia õppimine teha karjääri otseselt psühholoogiavaldkonnas, aga need teadmised saavad olla toeks muudegi valikute puhul.

Mõned praegused õpilased kavatsevad pärast rahvusvahelise kooli lõpetamist jätkata psühholoogiaõpinguid ülikoolis. Nendele annab Audenteses läbitud psühholoogia õppeaine edumaa, mida enamikust Eesti gümnaasiumidest ei ole võimalik saada.

IB programmis pakutav psühholoogiaõpe on aidanud paljudel rahvusvahelise kooli õpilastel välja selgitada, millises valdkonnas nad tahaksid tulevikus töötada. Näiteks tänu sellele, et psühholoogia õppeaines käsitleti bioloogilist lähenemismeetodit, kavatseb üks meie gümnasist minna ülikooli õppima neuroteadust. Kui Audentes ei oleks psühholoogia õppeainet pakkunud, siis ei oleks tal sellist mõtet suure tõenäosusega tekkinud.

Praegused Audentese rahvusvahelise kooli õpilased soovitavad psühholoogia õppeainet ka tulevastele IB õpilastele, sest see õpe on tõeliselt põnev. Kõige enam on senistele osalejatele meeldinud psühholoogiaga tegelemisel tekkiv ahhaa-hetk, kui ühtäkki avastad, et see, mida oled just õppinud, haakub sinu enda kogemustega. Õppeaine läbimise jooksul on põnevust pakkunud ka võimalus lähemalt vaadelda psühholoogiavaldkonna ja eksperimentaaluuringute arengut. Muidugi oskavad õpilased hinnata ka selliseid psühholoogiatunni aspekte nagu tark õpetaja ja toredad kaasõpilased, kes kõik tunnevad käsitletava teemaringi vastu huvi.

IB õppe sobivust on võimalik peagi proovida

Siin kirjeldatud õppeainete ja kõigi muude IB programmi põnevate võimalustega saad lähemalt tutvuda Audentese rahvusvahelise kooli avatud uste nädalal, mis toimub 15.–18. aprillini. Täpse info leiad Audentese veebilehelt.

Loe Audentese rahvusvahelise kooli ja selle vastuvõtu kohta lähemalt.

Jaga
Kommentaarid