Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, jätkatakse peretoetuste maksmist juuli ja augusti eest kõikidele põhikooli lõpetanud lastele. Alates septembrist makstakse peretoetusi neile põhikooli lõpetanud lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta on 50 € kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres on kolm või enam last, siis alates kolmandast ja iga järgneva lapse kohta makstakse lapsetoetust 100 € kuus.

NB! lapsetoetuse suuruse määramisel ei saa igakord aluseks olla laste sünnipärane järgnevus – pere esimene, teine, kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse iga lapse kohta määrab asjaolu, mitu lapsetoetusele õigust omavat last parajasti peres on.

Selgitame järgmise näite varal:
Peres on 3 last, kaks esimest last saavad lastetoetust 50 € kuus ja kolmas laps saab 100 € kuus.
Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab juunikuus põhikooli. Juulis ja augustis jätkatakse lapsetoetuste maksmist kõikide laste (ka 16-aastase põhikooli lõpetanud lapse) eest.

Andmed lapse edasiõppimise kohta selguvad pärast uue õppeaasta algust ning need laekuvad Eesti Hariduse Infosüsteemist Sotsiaalkindlustusametile septembris. Lapsetoetused makstakse välja kuu algul, mis ajaks Sotsiaalkindlustusamet ei ole alati andmeid saanud. Seetõttu 16-aastase lapse kohta septembris lapsetoetust ei maksta ning perele makstakse lapsetoetusi 50 € mõlema noorema lapse eest.

Kui pere vanim (16-19-aastane) laps, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele ka septembrikuu eest. Sellest tulenevalt on taastatud olukord, et ka septembrikuus oli peres kolm lapsetoetusele õigust omavat last ning pere noorimale - kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha 50 € (100 – 50) septembrikuu eest.

Allikas: sotsiaalkindlustusamet.ee