Siin on iga erakonna perepoliitika TOP 3. Seisukohad on toodud juhuslikus järjekorras.

Eesti Reformierakond

1. Eestikeelne ja kohatasuta ühtne haridussüsteem alates lasteaiast. Eesti iibe tõstmiseks loodi Reformierakonna juhtimisel vanemahüvitise süsteem ja kolmanda lapse toetus. Õige oleks, kui võtaksime riigina lasteaia kohatasu enda kanda.

2. Igale kooliealisele lapsele meelepärane huviring ja lapsed liikuma. Tervislike eluviiside kujundamine algab juba lapseeas. Liikuva kooli programmi ellu kutsumine kõikides koolides on vähim, mida laste heaks teha saame. Sama oluline on laste huvitegevus.

3. Pered kiiremini arsti juurde. Ravijärjekorrad tuleb saada lühemaks ja luua inimestele võimalused, et nad saaksid arstile aega küsida siis, kui neil on selleks vajadus. Üle-Eestiline digiregistratuur suurendab valikuvõimalusi, vähendab dubleerivaid broneeringuid ning lühendab ravijärjekordi. Peredele tuleb luua võimalus saada perearsti konsultatsioone nädalavahetuseti ja õhtuti. Soodustada e-konsultatsioonide laialdasemat kasutamist ning uute teenusemudelite (kaugjälgimine, interaktiivsed telemeditsiini lahendused, mobiilsed kabinetid) kasutamist.

EKRE

1. Tasume abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutustest 25% iga lapse sünniga ning vähendame lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni tema 18-aastaseks saamiseni.

2. Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ning võimaluse käia vähemalt korra õppeaasta jooksul tasuta teatris või kontserdil.

3. Arvestame laste kasvatamise alates teisest lapsest vanemate tööstaaži hulka.

Eesti 200

1. Teeme korda vanemahüvitise süsteemi. Viimased muudatused on kahju tekitanud väga paljudele, näiteks noortele, kes kooli lõpetavad või kahte last järjestikku soovivatel, kel vanusevahe jääb rohkem kui 2.5 aastat. Nemad peavad töötama ligi kaks aastat, et saavutada vääriline vanemahüvitis. Lisaks muudame vanemahüvitise veelgi paindlikumaks, et näiteks ka vanaema saab jääda lapselapsega koduseks, et vanemad saaksid edasi tööl käia, kui selleks soovi on. Dekreedirahad ei tohi mõjutada maksuvaba määra ning riik peab tagastama ebaõiglaselt võetud tulumaksu.

2. Iga laps peab saama käia kodulähedal asuvas alg- ja põhikoolis, mis ei jää kodust kaugemale kui 30 minutit. Seejuures on haridus igas Eestimaa nurgas täpselt sama kvaliteetne, kui mistahes suurlinna koolis. Ühtse kvaliteediga koolisüsteem üle Eesti on Eesti 200 üks prioriteete.

3. Paneme lapsed liikuma ja vähendame nutisõltuvust. Alustame tervise- ja keskkonnaõpetust juba lasteaiast ning see jääb läbivalt kooli programmi kõikides klassides. Me oleme esimene generatsioon, kes teadvustab kliima ja looduse probleeme ning viimane, kes midagi ära teha saab. Me peame oma lapsi teadlikult harima, kuidas hoida ennast ja ka loodust.

Isamaa Erakond

1. Soovime, et meie peredes kasvaks vähemalt kolm last. Tänane riigipoolne tugi peredele on liiga sünnikeskne. Juhul kui kolmelapselise pere laps saab täisealiseks väheneb riigipoolne tugi märgatavalt, kuid just sel hetkel tekivad perele lisakulud, sest vanim lastest läheb näiteks ülikooli. Seetõttu vaatame üle peretoetuste poliitika ja loome võimalused, et riigipoolne tugi peredele väheneks laste täisikka jõudmisel järk-järgult.

2. Lisaks rakendab Isamaa maksuvaba tulu juba esimesest lapsest ning tõstab täiendava maksuvaba tulu lastelt 600 euroni 3 lapsega pere kohta. See tähendab, et esimese lapse maksuvaba tulu oleks 100 eurot kuus, teise lapse kohta 200 eurot kuus ja iga järgmise lapse maksuvaba tulu oleks 300 eurot kuus.

3. Oluliseks peame ka seda, et lapsevanemad saaksid töö ja pereelu senisest paremini ühildada. Seetõttu lihtsustame ja soodustame omavalitsuste ja eraettevõtete (sh tööandjaruumides pakutav lastehoid) mitmekesist lastehoiuteenuste pakkumist ka väljaspool tavalist tööaega, sest lapsehoiuvõimalusi väärivad ka need lapsevanemad kes töötavad ebaregulaarsel tööajal."

Eesti Vabaerakond

Riigikogus seisame selle eest, et:

1. lasterikkad perekonnad saaksid riikliku garantiiga kodulaenu ja autoliisingu

2. väikeettevõtlus ning ebaregulaarse töökoormusega töötamine muutuks paindlikumaks. Selleks viime sisse muudatused, et väikelaste vanemad ja samuti puudega või haige pereliikme hooldajad saaksid paindlikumalt ja vähema bürokraatiaga tegutseda iseendale tööandjana või väikeettevõtjana. Tagame neile sotsiaalsed garantiid (eelkõige ravikindlustuse) ka ebaregulaarse töökoormusega töötades, et soodustada tööhõivet ning töö- ja pereelu paremini ühildada.

3. paraneks lapsevanematele vanemlike oskuste ja paarisuhte koolituste ja nõustamise kättesaadavus, vähendades nii laste kui ka lapsevanemate riskikäitumist ning parandades nende vaimset ja füüsilist tervist. Praeguseks oleme juba esitanud eelnõu, mis tagaks igale lapsele tasuta kodulähedase lasteaiakoha. Kuna enamus teisi erakondi praegu samuti tasuta lasteaeda lubab, siis ilmselt võetakse eelnõu vastu, nii et seda me lubadustes enam eraldi välja ei tooks.

Eesti Keskerakond

1. Keskerakonna eesmärgid perepoliitika valdkonnas näevad ette aidata noortel eluaset soetada. Selleks, et perre sünniksid lapsed, vajavad noored turvatunnet elamispinna ehk kodu näol. Seepärast on oluline, et noortele peredele oleks tagatud võimalus hankida riigi käenduse ja Kredexi abil omafinantseeringuta kodu.

2. Tõstame esimese ja teise lapse toetus 100 eurole, lasterikka pere toetuse 3-6 lapsega peredele 500 euroni ning 7 ja enama lapsega peredele 600 euroni kuus.

3. Samuti tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoha. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele selle pakkumisega kaasnevad kulud. Tagame tasuta kooli- ja lasteaiatoidu ning õppevahendid lasteaiast gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

1. Tagada põhihariduse omandamine emakeeles ning võimaldada kesk- ja kõrgharidust nii vene kui inglise keeles.

2. Toetuste eraldamine kohalikele omavalitsustele tasuta toitlustamise organiseerimiseks lasteaedades ja üldhariduslikes koolides ning õppurite poolt tasuta huvikoolide ja kooliväliste tegevus ringides osalemiseks.

3. Erivajadustega laste toetamine. Puuetega laste toetuste suurendamine. Ühtse infosüsteemi loomine erivajadustega lastele.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1. Tasuta lasteaed. Lasteaed on osa haridusteest ning sarnaselt koolile ja ülikoolile peab ka see olema tasuta. Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest. Peame seda oluliseks, sest igal aastal jääb kuni 10% lapsi alusharidusest kõrvale ning sageli on selle põhjuseks kõrged lasteaiatasud.

2. Lapsed nädalaga eriarstile. Ravijärjekordade lühendamisel seame esikohale lapsed, kes peavad eriarsti vastuvõtule pääsema nädalaga. Tervisemurede varajane märkamine paneb aluse tugevale tervisele pikkadeks aastateks, seetõttu laste kiire pääs arstile eriti oluline.

3. Lapsetoetuste jätkuv tõus. Tõstame pere esimese ja teise lapse eest makstava lapsetoetuse 100 euroni kuus. Õppivate noorte puhul pikendame lapsetoetuste maksmist kuni 21. eluaastani. Sotside eestvedamisel on lapsetoetus aasta-aastalt tõusnud ning 2019 aasta 1. jaanuarist on esimese ja teise lapse toetus 60 eurot kuus. Viisime sisse lasterikka pere toetuse, mis kolme või enama lapse puhul on 300 eurot ning seitsme või enama lapse puhul 400 eurot kuus. Lisaks on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodud elatisabifond, mis tagab üksikvanematele igakuise toetuse ja nõuab elatise maksmisest kõrvalehiilijatelt võlad sisse.

Elurikkuse erakond

1. Paindlik haridusmudel ja väikekoolide võrgustik, mis toetab iga last, olenemata sellest, kus pere elab.

2. Laste- ja peretoetuste suurenemine saab toimuda läbi selle kui Eesti võtab suuna allhankemaast ja odava töö tegijast nutikaks maheriigiks.

3. Elurikkuse säilitamine, mahe ja keskkonnasäästlik põllumajandus on iga lastega pere jaoks pikas plaanis oluline. Tervemad lapsed ja vanemad peavad olema iga riigi jaoks prioriteet. Kusjuures, see plaan on võimalik Eestil ellu viia kiiresti, lähima 4-6 aasta jooksul.

Eestimaa Rohelised

1. Elatisraha. Ükski laps Eestis ei tohi kannatada tühja kõhtu ja puudust - selleks näeme ette, et vajadusel makstakse üksikvanemale elatisraha täies mahus välja riiklikust fondist.

2. Haridus. Kõikidel lastel peab olema võimalus käia tasuta vähemalt ühes huviringis, õppeained peavad olema omavahel sidusad ning õppekavad paindlikud ja väärtuspõhised, samuti on Roheliste eesmärk suurendada alushariduse riiklikku rahastust. Viime sisse gümnaasiumis sisse koolipraktika, et kõikidel õpilastel oleks töökogemus ja paremad võimalused elus hakkama saamiseks. Erivajadustega lastele peavad tugispetsialistid olema kättesaadavad. Viime lasteaiad ja koolid üle mahetoidule ja alandame mahetoidu ning ökoloogiliselt toodetud tarbekaupade sh mähkmed ja hügieenitooted käibemaksu.

3. Kodulaen. Soodustamaks lastega perede kindlustunnet, töötame välja rahastusskeemi, mis tagab peredele kodulaenu ka siis, kui pank laenu ei soovi anda.