Kes ja kuidas ikkagi otsustab, kas vaheaeg või distantsõpe?

Vaheaja üle otsustab kool koos pidajaga juhul, kui 14.12 distantsõppega ei soovita alustada. See õigus on koguaeg koolil olnud ise vaheaegasid kujundada. Küll aga tuleb need õppepäevad hiljem kompenseerida.

Haridusliku erivajadusega koolides jätkub õpe tavapäraselt.
Kutsekoolid on suletud, praktiline õpe võib jätkuda.

Kui kooli korraldatav distantsõpe lapsevanemaid rahulda, mida siis ette võtta tuleb? Kooli poole pöördutud, direktor arvab, et on okei üks videound aines nädala kohta, tingimused on loodud, aga tema õpetajaid sundima ei hakka. Samuti koolis reegel, et info videotundide kohta võib e-kooli panna alles hommikul kl 8. HTM ei sekku. Kes sekkub ja lapsi ja lapsevanemaid aitab?

Tulenevalt seadustest on koolid autonoomsed, sh vabad otsustama täpsema õppekorralduse üle. Riiklikus õppekavas on määratletud vaid õpiväljundid ning koolid saavad ise lähtuda õpilastest, kuidas ja milliste meetoditega õpiväljundid saavutatakse. Palun pöörduge kooli poole õppekorralduse täpsustamiseks ning andke märku, et videotunde on liiga vähe või tuleb info liiga hilja. Ministeerium ei saa sekkuda Teie, Teie lapse ning Teie lapse kooli juhtkonna ja Teie lapse õpetaja vahel toimuvasse suhtlusesse.

Kuidas 1. klassi õpilane saab iseseisvalt kodus õppida, kui mõlemad vanemad on tööl? Me, vanemad, vastutame meie laste eest ja peame tagama ohutu keskkonna, kuna laps on kodus vähemalt neljani on üksinda, siis me ei ole kindel, et laps õpib, sööb ja on turvaliselt.

Distantsõpe, nii nagu ka tavaline kontaktõpe, ei eelda lapsevanema kodusolemist või lapse kõrval viibimist pidevalt. Ka distantsõppel toetab kool ja õpetaja õpilast õppimises ning parim lahendus sünnib kodu ja kooli koostöös. Juhul, kui Teie laps ei ole võimeline iseseisvalt õppima, siis tuleb leida kooliga lahendus näiteks individuaalse õppekava kohaldamisega, koduõppe korraldamise või tugispetsialisti kasutamisega.

Kas 7-11 aastaste laste üksi päevade kaupa kodus järelvalveta oleks on normaalne ja seaduspärane?

Eestis ei ole keelatud alaealisel üksinda kodus olla.

Tallinna koolide õpilased jäävad paljud koolivaheajale al 14.12. Millal lõpeb koolivaheaeg, kas 3.01. või 10.01?

Vastavalt ministri määrusele lõpeb talvine koolivaheaeg 10. jaanuaril 2021. Juhul, kui kool või koolipidaja on sätestanud ministri määrusest erinevad vaheajad, siis oskavad nemad ka seda öelda. Palun küsige koolist, millal Teie koolis täpselt vaheaeg lõpeb.

Kuidas korraldatakse õpilaste toitlustus?

Kui kool on vaheajal, siis toitlustamist ei toimu. Kui toimub distantsõpe, siis toimub ka toitlustamine. Täpsem info koolist.

Kas ja kuidas peaks olema korraldatud tugiteenuste kättesaadavus õpilastele jõulueelsel perioodil (nt koolipsühholoogi teenus)?

Kui kool on distantsõppel, siis korraldab kool ka tugiteenuste pakkumise. Lubatud on individuaalne üks-ühele teenuse pakkumine. Kui tegemist on vaheajaga, siis õppetööd ja muud tegevust ei toimu.

Miks baarid-pubid avatud aga koolid kinni? Miks mitte vastupidi?

Meil Haridus- ja Teadusministeeriumis puudub paraku kompetents hindamaks meelelahutuskohtade mõju viirus levikule ja seetõttu ei oska me seda ka selgitada. Küll aga aitab kaasa koolide distantsõppele viimine nakatumise vähendamisele.

Erinevad arvutused ja uuringud on hetkel töös. Kuna tegemist on väga suurte valimite ja põhjalike uuringutega, siis ei ole võimalik hetkel öelda, millal uuringutulemusi on võimalik esitleda. Teadmistes tekivad kindlasti lüngad ning see on kooli ülesanne need tasandada ideaalis käesoleva õppeaasta raames.

Loodame, et mõistate, et piirangud ei ole kellegi kiusamiseks, vaid selleks, et piirata viiruse levikut. Viiruse laialdane levik on nii lühikeses kui ka pikas plaanis kindlasti nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt (tervena elatud aastate vähenemine, suremus jms) suuremate mõjude ja kahjudega kui distantsõpe.

Kuidas kavatseb HTM tagada koolidele, sh nii õpetajatele kui õpilastele kohustusliku tehnopargi distantsõppe läbiviimiseks? Õiguskantsler jne kuulutuavad, et õpilased peavad saama juhendatud õpet, aga kuidas seda tagada? Kevadel tegime oma arvuti, oma Interneti ja oma telefonikuludega kõike. Kool ei maksnud midagi. Samuti on paljud sisukad digiplatvormid, nt videotöötluseks, tasulised. Kuidas kavatsetakse kõike seda osa lahendada?

Ministeerium on eraldanud koolipidajatele erakorralised vahendid distantsõppe korraldamiseks juba kevadel. Kui Teil ei ole seadmeid või puuduvad rahalised vahendid distantsilt õppe võimaldamiseks, siis palun pöörduge kooli ning kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Samuti on võimalik kohandada ka üks-ühele individuaalset õpet koolihoones.

Kõik õppetööks vajalike programmide ja platvormide ligipääsud peab tagama kool.

Aga kuhu jäävad valitsuse poolt toetavad meetmed? Puuetega laste vanematel võiks ka olla võimalus kas või ühel vanemal peres lastega koju jääda! See pole muidugi küsimus haridusministeeriumile aga mõtlemiskoht siiski!

Palun pöörduge sellega Sotsiaalministeeriumi poole. Samuti saab Teid aidata lahenduste leidmisel elukohajärgne kohalik omavalitsus.

Huviharidus on peatatud noortel ja täiskasvanutel. Noor on Eesti mõistes 7-26 aastane isik. Kas see tähendab, et lasteaialaste huviharidus võib toimuda?

Ei. Igasugune huviharidus on vanusest sõltumata piiratud: nii lasteaialaste huvitegevuste kui ka eakate täienduskoolitus. Juhul, kui lasteaias toimub ainult asutuse lastele asutuse juhendaja poolt korraldatud huviring, siis on see lubatud.

Kas teil on plaanis ka sellel aastal riigieksamite osas mingeid muudatusi sisse viia (nt riigieksamite valikuliseks muutmine vms)?

Tänase teadmise juures toimuvad riigieksamid tavapäraselt. Juhul, kui peaks midagi muutuma, anname sellest esimesel võimalusel teada.

Lihtsustatud õpilaste õpe kuidas see edasi toimub? Kas nemad saavad koolis edasi käia reegleid täites (maskid, 2+2 reegli järgi) või on ka neil distantsõpe? Tänan vastuse eest!

Koolides, kus valdav osa õpilastest on tõhustatud või eritoel, saab jätkuda õppimine koolihoones. Juhul, kui selline erisus ei kohaldu, siis jätkub õpe kas distantsilt või individuaalselt üks-ühele kohtudes.

Palun arutage õppe jätkamist koolijuhiga ning kui lahendust ei leia, siis palun saatke meile meilitsi aadressil info@hm.ee täpsem info kooli kohta ning saame koolijuhile täiendavalt selgitada 14. detsembrist kehtima hakkavat regulatsiooni. Täna saadame täpsemad juhendid ka kõigile haridusasutustele.

Mina ei õppind koolis õpetajaks. Ja kas internetis/arvutis olek on seadusega kohustuslik, kui kodused reeglid on, et laps ei kasuta arvutit enne 10. eluaastat. Ja nii kehtib ka nutiseadme kohta...meil on reeglid.

Juhul, kui olete vastu distantsõppel nutiseadmete kasutamisega, siis palun pöörduge kooli poole lahenduse leidmiseks: näiteks üks-ühele juhendamine, ülesannete jagamine või koduõppele suunamine lapsevanema vastutusel.

Tere, kas uued piirangud tähendavad, et täiskasvanud ei või ka õues 2-meetrise vahemaaga rohkem kui üks inimene+treener huvitegevusega tegeleda? Või on see siiski maskidega kuni 10 inimesega välitingimustes ok, kui hoitakse 2 m vahet? Aga suures treeningsaalis kas võib neli treenitavat (2+2) ja treener olla?

Kogu huvitegevus, sh täiskasvanutele võib toimuda vaid kas individuaalselt üks-ühele või distantsilt.

Õues tuleb järgida 2+2 reeglit: Kaks inimest peavad hoidma teiste inimestega vahet. Samas on lubatud huvitegevus kuni 10-liikmelistes gruppides. Välitingimustes maski kanda ei ole vaja.

"Lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine". Mida täpsemalt on mõeldud sõnapaari "usaldusmeetmeid kasutades"? Kas personaalseid konsultatsioone võib läbi viia ka grupiga, kui hoitakse distantsi ja kantakse maske?

Usaldusmeetmed on näiteks 2+2 reegli järgimine, hajutamine, kontaktide vähendamine, maski kandmine, käte ja pindade desinfitseerimine. Grupiviisiline juhendamine ei ole personaalne - see tähendab ikkagi üks-ühele õpet koos juhendajaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid